Thayer Feed, LLC

Britton White
PO Box 117
Thayer, KS, 66776
620.839.5256
620.839.5410