Rinck Seed Farm, Inc.

Steve Rinck
720 Road 29
PO Box 141
Niotaze, KS, 67355
320.673.5343